Venstreekstreme lyver om terror-dom

by Junikredsen

Efter Højesterets terror-dom over seks medlemmer af gruppen Fighters and Lovers er det yderste venstres propagandaapparat ved at komme i omdrejninger. Via det sædvanlige talerør, hjemmesiden Modkraft, har man nu søsat en historie, der skal overbevise tilhængerne om, at dommen i virkeligheden er forkert, fordi terrorloven strider mod Folketingets hensigt med loven.

Ekstremisterne henviser til, at justitsministeren en gang har skrevet til Enhedslisten, at “terrorisme er defineret i forhold til den legitime stat, der bygger på princippet om demokrati og retsstatsprincipper. Det skal også indgå i vurderingen, om en handling er rettet mod en besættelsesmagt mv.”

Videre hævder Modkraft, at “i både Østre Landsrets og Højesterets kendelser afvises referencerne til Israels besættelsespolitik og menneskeretssituationen i Colombias som begrundelser for legitimiteten for væbnet kamp. Ved begge domsinstanser mener dommerne, at det er nok at henvise til, at organisationerne dræber civile.”

På denne baggrund hævder så juristen Line Barfod fra Enhedslisten, der arbejder for BZ-advokaten Knud Foldschack, at dommen støtter “vores krav om, at lovgivningen laves om”.

Line Barfod understreger dog, at hun ikke har læst dommen. Modkraft undlader diskret at oplyse om, at dommen er offentliggjort på Højesterets hjemmeside. Tilhængerne skal efter alt at dømme helst ikke på egen hånd kunne verificere, om propagandaen taler sandt.

Lad os først slå fast, at har Højesteret virkeligt afvist at vurdere FARCs og PFLPs ugerninger på baggrund af det billede af Israel og Colombia, som venstreekstremisterne forsøgte at forsvare deres terrorstøtte med, så har domstolen klart forbrudt sig mod loven.

Ifølge straffelovens paragraf 114 (terrorloven) er det nemlig strafbart ” uretmæssigt.. at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer” (red. fremh.) Når forsvaret derfor påråber sig retmæssige forhold (som det hedder i jura-sproget), så kan retten selvsagt ikke bare ignorere det.

Og det har Højesteret naturligvis heller ikke gjort. I dommen hedder det:

De tiltalte har anført, at Israel må anses for en besættel­sesmagt, der krænker demokratiet og retsstatsprincippet, og at Colombia ikke kan anses for et demokratisk sam­fund, der re­spekterer retsstatsprincippet, og at disse for­hold skal tages i betragtning ved bedømmelsen af sagen. Uanset om det måtte forholde sig som anført af de tiltalte, finder Højesteret, at omfanget og karakteren af de hand­linger, som FARC og PFLP efter landsrettens bevisre­sultat har begået mod civile, også efter en samlet vurdering må føre til, at handlingerne ikke falder uden for området for § 114. (red. fremh.)

Oversat til nogenlunde dagligdags tale betyder det, at Højesteret har slået fast, at FARC og PFLP begår terror af en så grov karakter, at det ikke kan undskyldes med Israels og Colombias påståede opførsel. Det er altså ganske enkelt løgn når Modkraft påstår, at de syv højesteretsdommere mente, at “det er nok at henvise til, at organisationerne dræber civile”.

Junikredsen tør alt i alt godt spå, at terrorlovgivningen ikke bliver ændret som følge af dommen over Fighters and Lovers-gruppen.

Reklamer